Logo [250px-trans]

Den nya Europeiska byggproduktförordningen, Construction Products Regulation (CPR), trädde i kraft 1 juli 2013.


Detta betyder att producenter utarbetar så kallade prestanda-deklarationer (DoP) för produkter som är CE-märkta i enlighet med harmoniserad Europastandard.


Vissa produkter är intygade enligt Svenska Brandskyddsföreningens norm SBF 110.
Detta intygande är frivilligt och ej obligatoriskt för att uppfylla Svenska myndighetskrav. 
 


Materialförteckning över intyg, EG-certifikat och EG-försäkran